Vienas iš kampanijos BE PATYČIŲ tikslų yra informuoti Lietuvos visuomenę bei ugdymo įstaigas apie naujausius tyrimus apie patyčias, efektyvias smurto ir patyčių prevencines programas, kitų šalių patirtį, sprendžiant patyčių problemą. Tuo tikslu yra organizuojamos konferencijos bei kiti renginiai, kurių metu savo žiniomis, patirtimi ir įžvalgomis apie patyčių reiškinį dalinasi įvairių sričių ekspertai.

Memorandumo „Vaikystė be patyčių“ pasirašymas LR Prezidentūroje (2010 m. kovo 22 d.)

Palaikydama „Vaikų linijos“ inicijuotą „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“, prezidentė Dalia Grybauskaitė 2010 metų kovo 22 d. pasirašė memorandumą „Vaikystė be patyčių“. Jame prieš smurtą ir patyčias susivienijusios valdžios institucijos ir visuomeninės organizacijos įsipareigojo sutelktomis pastangomis siekti, kad vaikai augtų saugioje aplinkoje, kurioje nebūtų įžeidinėjimų, skaudinimo, smurto ir diskriminacijos.

Memorandumą taip pat pasirašė Švietimo ir mokslo, Sveikatos, Socialinės apsaugos ir darbo ministrai, Vaiko teisų apsaugos kontrolierė, Policijos generalinis komisaras, Žurnalistų sąjungos, Tėvų forumo, Mokyklų vadovų asociacijos, Moksleivių sąjungos ir Mokinių parlamento, VŠĮ „Vaikų linija“ bei Telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos vadovai.

Prezidentė ragino už vaikų ir visuomenės saugumą atsakingas ministerijas į pagalbą pasitelkti įvairiose srityse aktyviai dirbančias nevyriausybines organizacijas (NVO) ir paremti jų iniciatyvas, kurios padeda efektyviai spręsti socialines problemas. Prezidentės teigimu, valstybė yra monopolizavusi socialinių paslaugų sektorių ir tai trukdo žmonėms gauti greitą ir profesionalią pagalbą

„Parašais patvirtintas susitarimas visomis įmanomomis priemonėmis stabdyti smurto ir patyčių bangą šalyje – įpareigojimas kiekvienam ne tik deklaruoti pagarbą, toleranciją, draugiškumą, kultūringą elgesį, bet ir patiems būti asmeniniu pavyzdžiu“, – pasirašydama memorandumą, pabrėžė prezidentė.

Pasak prezidentės, memorandumas „Vaikystė be patyčių“ ir akcija „Savaitė be patyčių“ – pirmieji žingsniai, kurie turėtų peraugti į visuotinį judėjimą už Lietuvą be patyčių.

 

     

„Prezidentūros spaudos tarnybos nuotr.“

 

 

Memorandumas „Vaikystė be patyčių“

 

Memorandumas

Vaikystė BE PATYČIŲ

2010 metų kovo 22 diena

Vilnius

Suprasdami patyčių žalą vaiko gerovės bei asmenybės formavimuisi ir pritardami principams, išdėstytiems nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose, mes, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, tėvų ir mokinių atstovai, įsipareigojame sutelktomis pastangomis siekti, kad vaikai augtų sveikoje ir saugioje aplinkoje, kurioje nebūtų įžeidinėjimų, skaudinimo, smurto ir diskriminacijos.

Pripažindami, kad:

 • kiekvienas vaikas turi teisę augti ir mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
 • patiriamos patyčios vaikui sukelia fizinę ir dvasinę kančią bei psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų;
 • patyčios pažeidžia vieną iš pagrindinių Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracijoje bei Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje įtvirtintų vaiko teisių – būti apsaugotam nuo visų formų fizinio ar psichologinio smurto bei įžeidimų.

Siekiame:

 • keisti visuomenės kultūrines ir vertybines nuostatas – netoleruoti smurtinio konfliktinių situacijų sprendimo;
 • sutelktomis valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, visuomenės informavimo priemonių ir mokyklų bendruomenių pastangomis kurti saugią ir sveiką vaikų mokymosi bei gyvenimo aplinką;
 • kurti savitarpio pagarba grįstą mokyklos kultūrą, kurioje kitų skaudinimas ir patyčios būtų nepriimtinos ir netoleruojamos;
 • į patyčių problemų sprendimą įtraukti visą mokyklos bendruomenę – mokytojus, tėvus ir vaikus;
 • skatinti vaikus, mokinių savivaldą ir moksleivių organizacijas aktyviai dalyvauti sprendžiant patyčių problemas;
 • didinti tėvų ir globėjų atsakomybę už žeminimo, patyčių ir smurto atvejus;
 • organizuoti patrauklų visuomenės, ypač tėvų, švietimą pozityvaus ir tinkamo vaikų auklėjimo klausimais;
 • užtikrinti smurto ir patyčių prevencijos programų diegimą ir jų įgyvendinimo tęstinumą;
 • skatinti visuomenės informavimo priemones objektyviai aprašyti įvykius, skleisti ir informuoti visuomenę apie gerąją prevencijos prieš patyčias ir smurtą patirtį.

Raginame:

 • suaugusiuosius savo teigiamo elgesio pavyzdžiu kurti visuomenės be smurto ir patyčių kultūrą;
 • daryti viską, kad vaikai Lietuvoje augtų laimingi.

 

Lietuvos Respublikos Prezidentė                                                           Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo                                       Valentinas Stundys

 ir kultūros komiteto pirmininkas

Švietimo ir mokslo ministras                                                                  Gintaras Steponavičius

Sveikatos apsaugos ministras                                                               Raimondas Šukys

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                  Donatas Jankauskas

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė                                                          Rimantė Šalaševičiūtė

Policijos generalinis komisaras                                                               Vizgirdas Telyčėnas

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas                                               Dainius Radzevičius

Viešosios įstaigos Vaikų linija vadovas                                                   Robertas Povilaitis

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė                             Ramutė Mečkauskienė

Lietuvos tėvų forumo pirmininkas                                                          Šarūnas Bagdonas

Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas                                            Gabrielius Satkauskas

Lietuvos mokinių parlamento pirmininkas                                              Simonas Stankus

Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos                                          Paulius Skruibis

tarnybų asociacijos prezidentas