Vilniaus mokyklose įsigaliojo patyčių prevencijos tvarka

2016-07-05

Vilniaus miesto savivaldybėje patvirtintas „Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas“. Tai – pirmasis dokumentas Lietuvoje, skirtas mažinti patyčių mastą miesto bendrojo ugdymo mokykloms, prie kurio parengimo prisidėjo ir „Vaikų linijos“ specialistai.

Šiuo tvarkos aprašu siekiama padėti mokykloms užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto ir prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi vaikams. Tvarkos apraše yra nustatytas patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymas Vilniaus miesto bendrojo  ugdymo mokyklose. Remiantis šiuo dokumentu, kiekviena mokykla turi parengti ir patvirtinti savo patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarką, siekiant užtikrinti tinkamą patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimą mokykloje.

Patvirtintas dokumentas įpareigoja į patyčias būtinai reaguoti, nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės padėties, lyties, seksualinės orientacijos, negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos. Kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias, turi reaguoti ir jas stabdyti. Veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie patyčias amžiaus ir pareigų bei nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias amžiaus ir pareigų.

Visi mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai, administracijos atstovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti darbuotojai) turės būti supažindinti su mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka bei ją įgyvendinančiais dokumentais.

 

Su naujuoju dokumentu galite susipažinti čia.