Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla


Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla

Vilnelės g. 86, Pakenės k. Vilniaus r. LT-13145

Vilniaus rajonas

Kovo 20–24 d. mokyk­loje vyks „Savaitė BE PATYČIŲ“. Soc. peda­gogė V. Loku­ti­jevska paruoš infor­ma­cinį stendą šia tema, atliks anke­tinę 5–9 kl. moki­nių apklausą „Paty­čios mokykloje“. Kovo 24 d. 5–9 kl. moki­niams vyks paskaita „Elekt­ro­ni­nės paty­čios ir jų pre­ven­cija“, kurią skaitys Vil­niaus apskri­ties vyriau­siojo poli­ci­jos komi­sa­riato Vil­niaus rajono poli­ci­jos komi­sa­riato 1-ojo veik­los sky­riaus vyres­nioji tyrėja Irena Jankovska.

Veiklose dalyvaus 5-9 kl. mokiniai, mokytojai, soc. pedagogė.